• ที่ตั้งสมาคม (สำนักงานใหญ่) – วจก. ที่ตั้งสมาคมสาขา – คณะด้านบน หมายเลขโทรศัพท์  E-mail Facebook  Line

เอกสารสำหรับดาวน์โหลด

 • จดหมายข่าวสมาคม
 • รายงานการประชุมสมาคม
 • ผลงานวิชาการ

เกี่ยวกับสมาคม

 • ความเป็นมาของสมาคม

เขียนขึ้นมาใหม่   -  ศักดา

 • ข้อบังคับสมาคม

ข้อบังคับสมาคม.pdf

 • คณะกรรมการบริหารสมาคม (ใส่รูป ใส่ชื่อ ใส่ตำแหน่ง) 
 1. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ศรีสมภพ จิตร์ภิรมย์ศรี           นายกสมาคม
 2. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.บุษบง ชัยเจริญวัฒนะ           อุปนายก
 3. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุกรี หลังปูเต๊ะ                    อุปนายก
 4. ดร.นิวัตน์ สวัสดิแก้ว                                       อุปนายก
 5. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ศิริลักษณ์ คัมภิรานนท์ กรรมการ
 6. ผู้ช่วยศาสตราจารย์มาหะมะดารี แวโนะ นายทะเบียน
 7. อาจารย์อารีลักษณ์ พูลทรัพย์ เหรัญญิก
 8. นางสาวนัทธมน ราชเสน                              ประชาสัมพันธ์
 9. ดร.ศักดา ขจรบุญ เลขานุการ
 • สถาบันเครือข่ายสมาคม
  • คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์  วิทยาเขตหาดใหญ่
  • คณะรัฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์  วิทยาเขตปัตตานี
  • คณะรัฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยหาดใหญ่
  • คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฎยะลา
  • คณะคณะศิลปศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยฟาฏอนี
  • คณะศิลปศาสตร์และวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์  วิทยาเขตสุราษฎร์ธานี
  • คณะพาณิชยศาสตร์และการจัดการ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์  วิทยาเขตตรัง
 • การประชุมวิชาการ
 • บริการวิชาการ